Privacy disclaimer

Privacy disclaimer

Bij Regulus Personeel vinden wij het van belang dat alle persoonlijke gegevens zorgvuldig worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Daarom willen wij u in deze privacy disclaimer heldere en transparante informatie geven over de manier waarop Regulus Personeel persoonsgegevens verwerkt. Regulus Personeel beheert gegevens van personeel, zakelijke relaties, prospects en bezoekers van de website. Deze gegevens worden zodanig beheert dat de privacy van personen beschermd wordt volgens de richtlijnen van de betreffende wetgeving.

Persoonsgegevens, verwerking grondslag                                                     

Persoonsgegevens zijn gegevens welke een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en het BSN. Alles wat met een persoonsgegeven kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar bijvoorbeeld ook het onderhouden van een personeelsadministratie en het aanpassen van adresgegevens.

De wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door Regulus Personeel wordt gevonden in het feit dat Regulus Personeel als organisatie een personeelsadministratie en zakelijke relaties moet bijhouden.

Ten behoeve van het functioneren van Regulus Personeel worden de volgende categorieën gegevens door ons verwerkt:

 

 • NAW-gegevens(naam, adres en woonplaats),indien nodig aangevuld met specifieke gegevens zoals toevoeging en aan het huisnummer, postcode en privé adres;
 • Overige persoonskenmerken, zoals geslacht en geboortedatum;
 • Gegevens over specialismen en aanvullende beroepsgegevens;
 • Communicatiegegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Administratieve gegevens, zoals bankgegevens.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 

 • Wanneer u producten en/of diensten van Regulus Personeel afneemt;
 • Wanneer uw contact heeft met Regulus Personeel. Dit contact kan persoonlijk, telefonisch of digitaal zijn. Dat geldt ook als u het contactformulier op onze website invult, meedoet aan enquêtes, gebruikmaakt van onze website, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via sociale media benadert;
 • Wanneer u solliciteert op één van onze openstaande vacatures of stageplaatsen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Regulus Personeel verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek, worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

 

 • Een klantrelatie met u (of met uw werkgever) aan te gaan, te onderhouden, onze producten en/of diensten te leveren en hier voor de relevante administratie uit te voeren;
 • U nformatie te kunnen verstrekken over onze (nieuwe) producten en/of diensten en overige activiteiten;
 • Ter ondersteuning van communicatie;
 • Om een sollicitatie op een vacature of stageplaats in behandeling te kunnen nemen;
 • Klachten en verzoeken om informatie af te handelen;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van personeel en zakelijke relaties worden bewaard gedurende de samenwerking met Regulus Personeel. Na het beëindigen van een samenwerking worden de gegevens niet langer bewaard en worden verwijderd zo gauw dit mogelijk is vanwege andere wettelijke verplichtingen, onder andere vanwege verantwoording aan de accountant en de Belastingdienst.                                                                                     

Verwerkingsregister 

Regulus Personeel beschikt over een register van verwerkingen. Dit register kan geraadpleegd worden.


Delen van persoonsgegevens 

Regulus Personeel deelt geen gegevens met anderen tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden of andere betrokkenen. Van verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van o.a. de personeelsadministratie en zakelijke relaties door Regulus Personeel buiten de Europese Economische Ruimte is geen sprake.


Rechten van betrokkenen
                                                                

Betrokkenen, de personen van wie wij gegevens verwerken hebben de volgende rechten:

 

 • Het recht op inzage in opgeslagen persoonsgegevens;
 • Het recht op correctie van de persoonsgegevens. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, kan een verzoek tot wijziging of aanvulling worden ingediend;
 • Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Hieraan geven wij terstond gehoor; tenzij het verzoek tot verwijdering een conflict oplevert met andere wettelijke verplichtingen;
 • Het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Het echt op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens;
 • Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • Het recht om verleende toestemming tot verwerking in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor andere wettelijke verplichtingen van Kudding & Zorgtalenten.


Cookies                                                                                                          

Op de website van de Regulus Personeel wordt gewerkt met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website en om gemakkelijk verbindingen te leggen naar andere platforms die mogelijk van belang zijn voor onze leden, zoals Google en Facebook.

 

Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij eerste bezoek of via de instellingen van de gebruikte browser.


Vragen                                                                                                            

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacy disclaimer, dan kunt u deze richten aan Regulus Personeel, o.v.v.‘privacy’, via info@reguluspersoneel.nl of schriftelijk aan Regulus Personeel, Keulenstraat 12, 7418 ET, Deventer.